REGULAMENTUL CAMPANIEI: 

”10% discount la ochelari pentru programările online”

Sectiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei

Art1. Organizatorul campaniei este grupul de firme OCHIO.
Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul”).

Art2.     Campania se derulează offline, în toate centrele OCHIO. 

Art3. Participanții în cadrul campaniei sunt persoanele fizice sau juridice  rezidente în Romania, cu vârsta de minim 14 ani împliniți la data finalizării campaniei, care achiziționează produse sau/și  servicii oferite de Organizatorul campaniei prin magazinele sale. Participanții se obligă să respecte termenii și condițiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”). Minorii sub 14 ani pot beneficia de prezenta promoție dacă sunt însoțiți de un părinte sau tutore legal. 

Art4.   Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesați în toate centrele OCHIO, ”10% discount la ochelari pentru programările online”

Art 5.   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta și / sau întrerupe și / sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în vigoare prin afișarea acestora în centrele OCHIO participante la campanie, Regulament  ”10% discount la ochelari pentru programările online”

Sectiunea 2. Durata Campaniei.

Art6.   Campania ”10% discount la ochelari pentru programările online”

se va desfășura începând cu  18 Octombrie 2023 și va dura până pe 31 decembrie 2023

Art7. După terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate și nu își va asuma alte obligații legate de orice fel de circumstanțe care ar putea duce participanții la concluzia că această Campanie este încă în desfășurare și este actuală.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art8. În cadrul Campaniei poate participa orice persoană care are  domiciliul/reședința în România dar și în afara granițelor și vârsta de minim 14 ani.

Sectiunea 5. Reduceri acordate.

Art.9  Promoția  ”10% discount la ochelari pentru programările online”

constă în: 

  1. Acordarea unei reduceri de 10% din prețul de catalog al lentilelor. 
  2. Acordarea unei reduceri de 10% din prețul de la raft la ramele pentru ochelari, dacă aceștia nu fac obiectul unei alte promoții. 
  3. Se acordă CONSULTAȚII OPTOMETRICE GRATUITE, în toate centrele OCHIO – cu excepția Clinicii de Investigații OCHIO-  necondiționate de efectuarea unei achiziții
  4. Prezenta promoție se aplică atât în cazul unei comenzi complete, cât și în cazul în care se achiziționează doar lentilele
  5. În cazul în care, pe parcursul desfășurării campaniei, producătorii vor propune și alte promoții, clientul va alege promoția cea mai convenabilă. 

Prezenta promoție este valabilă din 18.10.2023 până în 31.12.2023 și NU se cumulează cu alte promoții aflate în derulare!

În cazul Clinicii OCHIO, se pot face consultații oftalmologice gratuite, pe baza biletului de trimitere, CU PROGRAMARE PREALABILĂ. 

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 10. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art. 11. Participanții la Campanie beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau instanțelor competente, în masura în care consideră că este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitațile de prelucrare și modul de exercitare a drepturilor, participanții pot consulta secțiunea dedicată a site-ului Organizatorului: https://reteauaochio.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei.

Art 12. Campania poate înceta în caz de forță majoră, în cazul în care Organizatorul, din motive independente de voința sa, nu mai poate continua acest tip de Campanii în condițiile din Secțiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile și legea aplicabilă.

Art 13. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

A0rt 14. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 15. Pentru mai multe informații referitoare la Campanie, vă rugam să ne scrieți la adresa office@reteauaochio.ro .

Organizator,

GRUPUL DE FIRME OCHIO S.R.L.

Administrator

OVIDIU BIRLEAN