REGULAMENTUL CAMPANIEI: ”IARNA 2022”

 

Sectiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei

Art1. Organizatorul campaniei este grupul de firme OCHIO.
Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul”).

Art2.     Campania se derulează atât online cât și offline

Art3. Participanții în cadrul campaniei sunt persoanele fizice sau juridice  rezidente în Romania, cu vârsta de minim 14 ani împliniți la data finalizării campaniei, care achiziționează produse sau/și  servicii oferite de Organizatorul campaniei prin magazinele sale. Participanții se obligă să respecte termenii și condițiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art4.   Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesați pe site-ul www.reteauaochio.ro, secțiunea Regulamente, Regulament ”IARNA 2022”

Art 5.   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta și / sau întrerupe și / sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în vigoare prin publicarea acestora pe  www.reteauaochio.ro, secțiunea Regulamente, Regulament ”IARNA 2022”

 

Sectiunea 2. Durata Campaniei.

Art6.   Campania ”IARNA 2022”se va desfășura începând cu 

26 Noiembrie 2022, și va dura până pe 31 Iarna 2023.

Art7. După terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate și nu își va asuma alte obligații legate de orice fel de circumstanțe care ar putea duce participanții la concluzia că această Campanie este încă în desfășurare și este actuală.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art8. În cadrul Campaniei poate participa orice persoană care are  domiciliul/reședința în România dar și în afara granițelor și vârsta de minim 14 ani.

Sectiunea 5. Reduceri acordate.

Art.9  Promoția ”IARNA 2022”constă în:

Reduceri de 30% la toate ramele expuse și ochelarii de soare expuși și la toată gama de lentile aeriene.

Reducerile NU se cumulează cu alte oferte în derulare!

Un client poate opta să efectueze o comandă completă de ochelari, sau să-și achiziționeze doar ramele sau doar lentilele.

Indiferent de alegerea clientului, va beneficia de dicsountul de 30%; clientul NU este condiționat de plasarea unei comenzi complete de ochelari.

Efectuarea de CONSULTAȚII OPTOMETRICE GRATUITE în toate centrele OCHIO, cu condiția plasării unei comenzi de ochelari sau lentile de contact sau achiziția unei perechi de ochelari de soare.

În cadrul CLINICII de INVESTIGAȚII OCHIO, clienții pot beneficia de consultații oftalmologice gratuite, pe baza Biletului de Trimitere de la medicul de familie, în limita locurilor disponibile.

Reducerile la rame se aplică scăzând din prețul afișat, procentul de 30%.

Reducerile la lentile se aplică scăzând din prețul din catalog, procentul menționat în prezentul Regulament.

Promoția este valabilă din 26.11.2022  până în 31.01.2023 și nu se cumulează cu alte promoții în derulare.

Posesorii de fidelitate OCHIO vor beneficia exact de aceleași condiții promoționale prezentate în Regulament (Art. 9)

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 10. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art. 11. Participanții la Campanie beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau instanțelor competente, în masura în care consideră că este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitațile de prelucrare și modul de exercitare a drepturilor, participanții pot consulta secțiunea dedicată a site-ului Organizatorului: https://reteauaochio.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei.

Art 12. Campania ”IARNA 2022” poate înceta în caz de forță majoră, în cazul în care Organizatorul, din motive independente de voința sa, nu mai poate continua acest tip de Campanii în condițiile din Secțiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile și legea aplicabilă.

Art 13. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

A0rt 14. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 15. Pentru mai multe informații referitoare la Campanie, vă rugam să ne scrieți la adresa office@reteauaochio.ro .

Organizator,

GRUPUL DE FIRME OCHIO S.R.L.

Administrator

OVIDIU BIRLEAN