REGULAMENTUL CAMPANIEI: ”Până la 30% reducere la lentile cu protecție la lumina albastră”

 

Sectiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei

Art1. Organizatorul campaniei este grupul de firme OCHIO.
Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul”).

Art2.     Campania se derulează offline, în toate centrele OCHIO.

Art3. Participanții în cadrul campaniei sunt persoanele fizice sau juridice  rezidente în Romania, cu vârsta de minim 14 ani împliniți la data finalizării campaniei, care achiziționează produse sau/și  servicii oferite de Organizatorul campaniei prin magazinele sale. Participanții se obligă să respecte termenii și condițiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art4.   Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesați în toate centrele OCHIO, regulament ”Până la 30% reducere la lentile cu protecție la lumina albastră”

Art 5.   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta și / sau întrerupe și / sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în vigoare prin afișarea acestora în centrele OCHIO participante la campanie, Regulament ”Până la 30% reducere la lentile cu protecție la lumina albastră”

Sectiunea 2. Durata Campaniei.

Art6.   Campania ”Până la 30% reducere la lentile cu protecție la lumina albastră” se va desfășura începând cu  1 Septembrie 2022 și va dura până pe 31 Octombrie 2022.

Art7. După terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate și nu își va asuma alte obligații legate de orice fel de circumstanțe care ar putea duce participanții la concluzia că această Campanie este încă în desfășurare și este actuală.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art8. În cadrul Campaniei poate participa orice persoană care are  domiciliul/reședința în România dar și în afara granițelor și vârsta de minim 14 ani.

Sectiunea 5. Reduceri acordate.

Art.9  Promoția ”Până la 30% reducere la lentile cu protecție la lumina albastră” constă în:

  1. Acordarea unei reduceri de 25% la gama de lentile aeriene monofocale cu protecție la lumina albastră de stoc, mărcile ZEISS și ESSILOR, indiferent de gradul de subțiere ales. *din domeniul de stoc.
  2. Acordarea unei reduceri de 30% la gama de lentile aeriene monofocale cu protecție la lumina albastră de stoc, mărcile INTEROPTIK și AVVERO, indiferent de gradul de subțiere ales. *din domeniul de stoc.

 

Reducerile se aplică atât în cazul efectuării unei perechi complete de ochelari (rame+lentile), cât și în cazul în care se achiziționează doar lentilele de vedere.

 

Pentru cei ce beneficiază de prezentul disocunt, NU se va acorda discount la ramele de ochelari, decât în cazul ramelor selectate și evidențiate la raft sau în cazul posesorilor de card de fidelitate, caz în care se poate aplica discount de 10% la rame.

Prezenta promoție este valabilă din 1.09.2022 până în 31.10.2022 și NU se cumulează cu alte promoții aflate în derulare!

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 10. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art. 11. Participanții la Campanie beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau instanțelor competente, în masura în care consideră că este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitațile de prelucrare și modul de exercitare a drepturilor, participanții pot consulta secțiunea dedicată a site-ului Organizatorului: https://reteauaochio.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei.

Art 12. Campania poate înceta în caz de forță majoră, în cazul în care Organizatorul, din motive independente de voința sa, nu mai poate continua acest tip de Campanii în condițiile din Secțiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile și legea aplicabilă.

Art 13. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

A0rt 14. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 15. Pentru mai multe informații referitoare la Campanie, vă rugam să ne scrieți la adresa clienti@reteauaochio.ro .

Organizator,

GRUPUL DE FIRME OCHIO S.R.L.

Administrator

OVIDIU BIRLEAN